ENG

SZTUKA POGRANICZY

LXVI ogólnopolska sesja naukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki

Konkursy, konferencje

SZTUKA POGRANICZY
LXVI ogólnopolska sesja naukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki
organizowana przez Zarząd Główny i Zarząd Oddziału Lubelskiego

Lublin, 16-17 listopada 2017 roku

W 2017 roku przypada 700-lecie aktu lokacji miasta Lublin. Nie chcemy jednak skupiać się wyłącznie na bogatej i interesującej historii grodu nad Bystrzycą, a raczej jako gospodarze tegorocznej sesji, proponujemy namysł nad zjawiskami w sztuce, które wynikają z jego odrębności i swoistości, szczególnego usytuowania między Wschodem i Zachodem, Północą i Południem (w kontekście zarówno polskim, jak i środkowoeuropejskim), na przecięciu ważnych szlaków komunikacyjnych (handlowych, kulturowych, religijnych) od zawsze generującym różnorodne napięcia wynikające z intensyfikacji transgranicznych relacji. Lublin jako miejsce i przestrzeń kulturowa o charakterze tranzytowym, byłby zatem punktem węzłowym na mapie rysowanej przez współczesną naukę o sztuce, określającym zagadnienie, któremu chcemy poświęcić kolejną, doroczną sesję Stowarzyszenia Historyków Sztuki — sztukę pograniczy.

Przed niemal 40 laty Jerzy Ludwiński, absolwent lubelskiej historii sztuki, nomada i animator życia artystycznego, określając pole gry sztuki współczesnej, będące wynikiem działań uczestniczących w nich ludzi, pisał: „Tutaj na stykach różnych dziedzin działy się rzeczy najbardziej interesujące: tu krzyżowały się metody, traciły sens konwencje, powstawały nowe tendencje i gatunki sztuki takie jak poezja konkretna, landart, environment, happening, sztuka konceptualna, teatr otwarty. Czy ktoś potrafi dzisiaj powiedzieć, co jeszcze jest muzyką, albo plastyką albo teatrem? Czy da się bezbłędnie wyznaczyć granicę między sztuką a resztą rzeczywistości? Niektórzy twierdzą, że wszystko może być muzyką, poezją, teatrem, wszystko może być sztuką”.

Dziś, w epoce globalizmu, doświadczając labilności dawnych porządków oraz cyrkulacji pojęć i teorii, spróbujmy na nowo podjąć te pytania, także wobec sztuki dawnej. Wykorzystując zadomowione już w arsenale naszej dyscypliny kategorie, takie jak przestrzeń, miejsce, terytorium (zwrot przestrzenny), uzupełniając je o pojęcia pozwalające opisać dynamikę zjawisk w obszarze sztuki, na pograniczach i marginesach kultury, zastanówmy się wspólnie nad relacjami pomiędzy topografią a historią, związkami między doświadczeniami konkretnej przestrzeni kulturowej i biografiami artystów.

Uwzględniając problematykę regionalności, światowości czy transnarodowości, proponujemy następujące obszary tematyczne w ich wymiarze horyzonalnym i wertykalnym:

miasta wielokulturowe jako obszar przepływu idei, miejsce wymiany i konfrontacji;
• relacja centrum – prowincja, problematyka tranzytu i promieniowania;

kolonizacja – dekolonizacja, geograficzne uwarunkowania transferu kulturowego;
globalizm – wernakularyzm, międzyprzestrzeń translacji kulturowej
aspekt temporalny pograniczy, zmienność, dynamika i zacieranie granic.

Komitet organizacyjny:
prof. dr hab. Lechosław Lameński (lamenski@wp.pl)
dr Elżbieta Błotnicka-Mazur (elamazur@kul.pl)
dr Marcin Pastwa (mpastwa@kul.pl)

Konferencja odbędzie się pod patronatem Miasta Lublin i przy współpracy Instytutu Historii Sztuki KUL.

Pobierz:

Program konferencjikategoria: Konkursy, konferencje, autor: , dodano: 2017-11-06 13:04:51, czytane: 1680 x
Landart Network O.pl Fundacja im. Józefa Brandta Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego