ENG

RZEŹBA W POLSCE (1945–2008) - Konferencja naukowa

Wydarzenia

Pomimo podejmowanych cennych inicjatyw badawczych dotyczących problematyki związanej z sytuacją i funkcjonowaniem rzeźby polskiej po 1945 roku, stanowi ona wciąż zagadnienie otwarte. Przygotowywana konferencja ma na celu rozpoczęcie cyklu spotkań (sesji, sympozjów, paneli dyskusyjnych) organizowanych przez Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku oraz Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dotyczących rzeźby w Polsce, a w dalszej perspektywie w Europie. Pierwsze spotkanie naukowe ma mieć charakter wstępny i stanowić próbę wieloaspektowego, a jednocześnie podstawowego ujęcia problematyki. Nasze otwarte zaproszenie do uczestnictwa kierujemy do wszystkich badaczy podejmujących problematykę współczesnej i nowoczesnej rzeźby polskiej.

Konferencję planujemy w dwóch blokach, pierwszym – historycznym: RZEŹBA POLSKA 1945–1989 i drugim – współczesnym: RZEŹBA TERAZ, chronologicznie przyjmując cezurę roku 1989. Przy szerokich ramach konferencji, której celem jest również rozpoznanie stanu badań nad rzeźbą w Polsce, za szczególnie cenną uważamy próbę określenia cezur czasowych, adekwatności stosowania chronologii politycznej (1945, 1981, 1989), refleksję nad radykalnością zmian artystycznych i estetycznych w ramach rzeźby. Ważną kwestią wydaje się również problem słuszności pisania historii rzeźby z punktu widzenia awangardowości zjawiska; związanej z tym możliwości zawężenia rzeczywistego obrazu rzeźby w Polsce. Przygotowując konferencje stawiamy pytania:

 1. Jak szeroka powinna być perspektywa opisu i analizy współczesnej i nowoczesnej rzeźby?
 2. Jakie metodologie ma dziś do dyspozycji historyk i krytyk sztuki badający rzeźbę?
 3. Czy ikonologia jest uprawomocnionym językiem, czy może bardziej pożądane jest spojrzenie ahistoryczne?
 4. W jakim stopniu należy uwzględnić interdyscyplinarną, szeroką perspektywę oglądu i dyskursu o rzeźbie (rola nauk socjologicznych, antropologii itd.)?
 5. Jakie miejsce w panoramie ponowoczesności zajmuje figuratywność?
 6. Jaka jest pozycja nurtów programowo zachowawczych, klasycznych, odwołujących się do historii i tradycji?
 7. Jakie istnieją relacje między rzeźbą a przestrzenią, jakie wartości niesie przestrzeń jako medium rzeźbiarskie, a rzeźba jako element krajobrazu? Jakie są ich wzajemne związki i antagonizmy?
 8. Jakie miejsce zajmuje rzeźba w przestrzeni prywatnej, w jaki sposób organizuje wnętrze, jakie jest jej miejsce w kolekcjach sztuki?

RZEŹBA TERAZ to druga część planowanej konferencji, mająca stanowić szeroką dyskusję nad zmieniającą się sytuacją, uwarunkowaniami i pozycją, a wreszcie i środkami wyrazu współczesnej rzeźby, a także perspektywami dotyczącymi przyszłości, ukazanymi w miarę możliwości naukowego dyskursu. Pojęcie rzeźby może być tutaj szeroko rozumiane: począwszy od rzeźby tradycyjnej po różnego rodzaju działania przestrzenne, mające materialny wymiar, w tym także mieszczące się w nurcie tak zwanej sztuki publicznej.

W tej perspektywie istotne będą następujące kwestie:

 1. rzeźba dzisiaj – pojęcie, środki wyrazu, metody i granice działania;
 2. metodologia opisu i analizy działań rzeźbiarskich;
 3. sztuka w przestrzeni miasta, rzeźba w architekturze, sztuka publiczna;
 4. rzeźba pomnikowa – relikt przeszłości czy niezbędny świadek historii?
 5. sytuacja rzeźby dzisiaj – jej odbiór i oczekiwania społeczne wobec niej;
 6. rzeźba w przestrzeni duchowej: rzeźba religijna, etyka działań przestrzennych.

W tej części planujemy, aby bloki referatów kończyły się panelami dyskusyjnymi z udziałem zaproszonych gości – historyków i krytyków sztuki, socjologów, filozofów, rzeźbiarzy itd.
Wśród proponowanej tematyki wystąpień w pierwszym i drugim bloku tematycznym widzimy również miejsce dla monograficznych ujęć twórczości poszczególnych artystów.

 

Zgłoszenia można nadsyłać do 31 maja 2008 r. na adres:

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
ul. Topolowa 1
26-505 Orońsko
z dopiskiem: Konferencja
e-mail: muzeum@rzezba-oronsko.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:

Imię i nazwisko, stopień naukowy, afiliację (w przypadku jej braku proszę to zaznaczyć), dane adresowe (e-mail, telefon, adres korespondencyjny) do zgłoszenia musi być dołączony TEMAT oraz ABSTRAKT REFERATU (1800 znaków), na którego wygłoszenie otrzymacie Państwo 20 minut. Objętość całego referatu nie powinna przekroczyć 10 stron znormalizowanego maszynopisu.

Sesja odbędzie się w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku w terminie 10–11 października 2008 (piątek – sobota). Finansowanie pobytu: nocleg i pełne wyżywienie przejmuje Centrum Rzeźby Polskiej.
O przebiegu i programie sesji zainteresowani zostaną powiadomieni najpóźniej do 31 lipca 2008 roku.
Aktualne informacje o Konferencji w Internecie: www.rzezba.sztuka.edu.pl oraz www.rzezba-oronsko.pl .

 

Koordynatorzy projektu:

dr hab. Jan Stanisław Wojciechowski – Prof. UKSW, UJ

dr Katarzyna Chrudzimska-Uhera – UKSW

606 228 466
k.uhera@uksw.edu.pl

dr Bartłomiej Gutowski –UKSW

606 488 377
bg@sztuka.edu.pl

mgr Anna Podsiadły – CRP Orońsko

(0 48) 618 45 16 w. 23
661 951 213
muzeum@rzezba-oronsko.plkategoria: Wydarzenia, autor: admin, dodano: 2008-02-22 08:47:19, czytane: 5557 x
Landart Network O.pl Fundacja im. Józefa Brandta Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego